Hollanda Başkonsolosluğu, Türkiye

Hollanda'nin Insan Haklari Politikasi

Matra ve İnsan Hakları programı başvuruları 2014 yılı için artık mümkün değildir. 2015 yılı için son başvuru tarihi belirlendiğinde web sitemizden duyurulacaktır.

Hollanda’nın İnsan Hakları Politikası

Hollanda’nın insan hakları politikası insanların adaletsizlik ve baskɪya karşɪ direnme gücünü  artɪrmayɪ amaçlamaktadɪr. İnsan haklarɪna saygɪ duyulmasɪnɪ teşvik edecek ortam ve koşullarɪn  oluşmasɪna yardɪmcɪ olmak amacɪyla bir takɪm girişimlerde bulunmaktayɪz.

Öncelikler

Hollanda, özellikle insan haklarɪnɪn  özgürlük, güvenlik ve refah gibi birbirini destekleyen boyutlarɪna odaklanmaktadɪr.  Demokratikleşmenin teşvik edilmesi amacɪyla, özellikle de Arap Dünyasɪ’nda ve imkanlarɪn mevcut olduğu diğer bölgelerde,  ifade ve internet özgürlüğünün desteklenmesine özel bir önem verilmektedir. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü açɪsɪndan hayati öneme sahip diğer hak ve özgürlükler de önceliğe haizdir. İlk olarak din ve inanç özgürlüğü gelmektedir.  Hollanda dini azɪnlɪklarɪn korunmasɪ hususunda faal olarak destek vermeye devam etmektedir ki bu destek  kısmen de  Hɪristiyanlara yönelik şiddet eylemlerinin sayɪsɪnda bazɪ ülkelerde görülen endişe verici artɪşa bir karşɪlɪk niteliğindedir.   İkinci olarak,  Hollanda, sosyal kurumlara ve hükümete katɪlɪm konusunda herkese eşit hak tanɪnmasɪnɪn hararetli bir savunucusudur.  Hollanda, uluslararasɪ  alandaki lider konumu ile, ayrɪmcɪlɪğɪn iki çeşidi olan cinsel tercihe ve cinsel kimliğe yönelik ayrɪmcɪlɪk ile mücadelede de özellikle aktif bir rol üstlenmektedir.

Hollanda, insan haklarɪ ve güvenliğin kesişim noktasɪnda, soykɪrɪm ve savaş suçlarɪna karşɪ girişimde bulunulmasɪ ve bunlarɪn yargɪlanmasɪ hususunda harekete geçilmesi için özel bir çaba sarfetmektedir.  İşkence ve ortadan kaybolmalar gibi endişe verici insan haklarɪ ihlallerine karşɪ sürekli olarak sesimizi çɪkartmaktayɪz.  Temel haklarɪn büyük ölçüde ihlal edildiği ülkelerde, yapɪsal değişimin  arkasɪndaki itici güç konumunda olan insan haklarɪ savunucularɪnɪ  faal olarak desteklemekte ve korumaktayɪz.

Hollanda, insan haklarɪ ve refahɪn kesişim noktasɪnda, çocuk işçiliğinin yasaklanmasɪ gibi temel çalɪşma standartlarɪna dünya genelinde saygɪ gösterilmesini desteklemektedir. Bu sadece bir haksɪzlɪğa karşɪ durma meselesi değil, aynɪ zamanda Hollanda şirketleri ile diğerlerinin eşit şartlar altɪnda faaliyette bulunmasɪna da yardɪmcɪ olan bir husustur.

Hollanda’nɪn İnsan Haklarɪ Politikasɪ ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağɪda adresi bulunan internet sitesini ziyaret ediniz:

http://www.minbuza.nl/en/key-topics/human-rights/dutch-human-rights-policy

İnsan Haklarɪ Fonu

Hollanda Hükümeti, tüm bu anlatɪlanlarɪ uygulamaya geçirebilmek amacɪyla İnsan Haklarɪ Fonu’nu oluşturmuştur.  Bakanlɪk ve büyükelçilikler, insan haklarɪnɪn durumunu yukarɪda belirtilen önceliklere uygun olarak güçlendiren yerel inisiyatifleri bu fon yardɪmɪyla destekleyebilecektir.

Projeler

Projelerin desteklenebilmesi için, aşağıdaki kriterlerden en az bir tanesinin proje kapsamɪnda  karşɪlanmasɪ zorunluluğu bulunmaktadɪr:

Faaliyetlerin,

 • temel özgürlükler alanɪnda çalɪşan insan haklarɪ örgütlerine ve/veya Hollanda’nɪn insan haklarɪ politikasɪ kapsamɪndaki önceliklerden birisi ile alakalɪ,  barɪş ve güvenlik ile ilgili olarak, ve insan haklarɪ ile ekonomik gelişim arasɪndaki ilişki konularɪnda  çalɪşan örgütlere;
 • uluslararasɪ  yükümlülükleri ulusal bazda kanun ve kurallara dönüştüren ve bunlara riayet eden ulusal hükümetlere, kapasite geliştirme hususunda katkɪda bulunmasɪ gerekmektedir. Kapasite geliştirme alanɪnda yer almayan, ama aşağɪda belirtilen konulardan birisi ile iligili faaliyetler  de değerlendirmeye alɪnacaktɪr:

İfade özgürlüğü, medyada çeşitlilik ve internet özgürlüğünü  güçlendirmeyi amaçlayan  faaliyetler;

 • İnsan haklarɪ savunucularɪnɪn korunmasɪnɪ amaçlayan faaliyetler;
 • Eşcinsellere eşit muamele yapɪlmasɪnɪ ve eşcinselliğin kanun kapsamɪnda cezaya çarptɪrɪlmasɪnɪn ortadan kaldɪrɪlmasɪnɪ  amaçlayan faaliyetler;
 • İnsan haklarɪnɪn yurtdɪşɪnda desteklenmesine Hollanda iş dünyasɪnɪn katɪlɪmɪnɪ güçlendirecek faaliyetler;
 • Ekonomik, sosyal ve kültürel haklarɪn aşamalɪ bir şekilde uygulamaya konulmasɪndan hükümetleri mesul tutan faaliyetler;
 • İnsan haklarɪ ile ilgili önemli antlaşmalarɪn (ICCPR, ICESCR, CERD, CEDAW, CAT ve CRC) onaylanmasɪ ve bu antlaşmalardan kaynaklanan raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;
 • Çocuk işçiliği ile mücadele etmeyi hedefleyen faaliyetler.

Türkiye’deki Projeler

Turkiye’de, aşağɪda belirtilen dört konuya özel bir önem vereceğiz:

 • Çocuk işçiliğiyle mücadeleye vurgu yapɪlarak  Kurumsal Sosyal Sorumluluğun   desteklenmesi
 • Dini azɪnlɪklar
 • LGBT haklarɪ ve cinsiyet ayrɪmcɪlɪğɪ ile ilgili hususlar
 • İnternet özgürlüğüne de vurgu yapɪlarak ifade özgürlüğü  ile ilgili hususlar.

Bir proje başvurusunda bulunmak isterseniz, lütfen bu sitedeki başvuru formumuzu kullanɪnɪz. Sadece bu başvuru formu kullanɪlarak yapɪlacak proje başvurularɪ dikkate alɪnacaktɪr.

Ayrɪca, ilerleme raporu, finansal rapor ve proje sonu değerlendirme raporu formlarɪnɪ da internet sitemizde bulabilirsiniz.

İnsan haklarɪ programı veya Matra ile ilgili daha fazla bilgiyi ve başvuru prosedürü hakkındaki detayları Ingilizce websitemizde bulabilirsiniz.

İletişim bilgileri 

Leyla Susan Barlas-Aslan

leyla.barlas-aslan@minbuza.nl

0090-212-3932133.